Believe English

Trạng Từ chỉ Sự Thường Xuyên

Adverbs of Frequency

Giờ hãy luyện tập các trạng từ chỉ sự thuyền xuyên nào.
1 Tìm 5 đồ vật xung quanh bạn.
2 Đặt nó trước mặt.
3 Sắp xếp chúng từ LUÔN LUÔN (ALWAYS) đến KHÔNG BAO GIỜ (NEVER).
4 Miêu tả tần suất mà bạn sữ dụng từng thứ.

Đối Với Giáo Viên:

Xin lỗi, vì tôi cứ mãi lập đi lập lại…nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để lập lại bạn à.Hãy để học trò của bạn học từ những thứ xung quanh họ,những điều họ nhìn thấy và cảm nhận được mỗi ngày.Đối với trạng từ , chúng ta phải nghĩ về những thứ mà thực tế chúng ta không thể thấy và chạm vào được : Thời gian .Vì vậy,chúng ta phải hình ảnh hóa thời gian bằng cách đưa ra tần suất sử dụng chúng.Và tìm ra từ thích hợp để đặt cho chúng ,đó chính là “HOW OFTEN”. Bởi vì được học từ những thứ xuanh quanh mình, nên khi nhìn thấy bất cứ điều gì trong cuộc sống đời thường, người học cũng luôn nhớ về điều mình đã được học, và rồi họ có thể tạo ra các bài học riêng cho mình.