Believe English

Hát Một Bài Hát Về Từ Vựng

Sing a Vocabulary Song

Dùng những từ mà bạn biết để hát một bài hát.
Đọc một bài thơ và sữ dụng các từ mà bạn biết.
Tìm thêm các từ vựng mới làm phong phú thêm bài hát của bạn.
Viết một câu thơ có chứa các từ mới.

1) Chọn một bài hát mà mọi người đều thuộc.
2) Cùng nhau hát bài hát đó!
3) Viết xuống 10 từ Tiếng Anh mà bạn biết từ bài hát đó.
4) Dùng một vài từ trong số đó viết ra một bài hát mới)

Đối Với Người Giáo Viên:
Hãy xem hát hò là một việc hoàn toàn dễ dàng. Chọn một bài hát mà mọi người đều biết ,ví dụ như bài Happy Birthday. Để cho học trò của bạn sữ dụng những từ mà họ đã biết trong bài hát. Nó chỉ đơn giản như là hát những chữ cái hoặc số đếm từ 1 đến 10.
Mọi người sẽ bắt đầu thấy thú với việc tạo ra những bài hát của chính mình và rồi họ sẽ muốn nói thêm nhiều điều mới mẽ hơn. Đó chính là cơ hội để bạn giúp họ học được những từ mới và cũng như từ những cấu trúc ngữ pháp mới.
Mọi người sẽ nhớ được từ mới mà họ cảm thấy quan trọng hoặc có ấn tượng.
Sữ dụng các từ vựng trong bài hát sẽ giúp bạn dễ nhớ hơn.